Algemene Voorwaarden

Mr. Jealousy VOF
Gevestigd aan de
Nijverheidsweg 27 B 0006,
2031 CN Haarlem, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82801738

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

Mr. Jealousy

1. de verkoper van Producten en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. 

Koper

de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of diensten van Mr. Jealousy afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Mr. Jealousy in de zin van artikel 6:231 sub c BW. 

 Consument

de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Mr. Jealousy niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

Order 

 het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij Mr. Jealousy. 

Overeenkomst 

de afspraak tussen Mr. Jealousy en Koper op basis waarvan Mr. Jealousy Producten aan Koper levert tegen betaling. 

Partijen

Mr. Jealousy en Koper gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”. 

Producten 

alle zaken, waaronder begrepen accessoires, handleidingen, documentatie en alle overige objecten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst. 

2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Orders, Overeenkomsten en leveringen van

Mr. Jealousy, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Mr. Jealousy uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Wanneer door Mr. Jealousy gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Mr. Jealousy de onderhavige voorwaarden toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Mr. Jealousy, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Mr. Jealousy in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mr. Jealousy vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Mr. Jealousy gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 

Artikel 3. Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen van Mr. Jealousy zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mr. Jealousy zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3. Een samengestelde aanbieding verplicht Mr. Jealousy niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Mr. Jealousy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mr. Jealousy anders aangeeft.

5. Mondelinge toezeggingen binden Mr. Jealousy slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn bevestigd.

6. Acties en kortingen zijn enkel van toepassing op de oorspronkelijke prijzen en niet van toepassing op eerder gemaakte prijsafspraken, waarbij een lagere prijs is overeengekomen. 

7. Tevens kunnen acties en kortingen niet worden gecombineerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

8. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Mr. Jealousy binden Mr. Jealousy niet.

9. De prijzen in de aanbiedingen van Mr. Jealousy zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

10. Het staat Mr. Jealousy vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Mr. Jealousy eerst dan tot stand nadat Mr. Jealousy een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

2. Voor Orders die via de website van Mr. Jealousy worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Mr. Jealousy zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.

3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Mr. Jealousy slechts, indien deze door Mr. Jealousy schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd. 

Artikel 5. Levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van Producten aan een door Koper opgegeven afleveringsadres, zal Mr. Jealousy hiervoor transportkosten aan de Koper in rekening brengen. Deze transportkosten worden duidelijk in het aanbod vermeld.

2. De keuze van het transportmiddel en de vervoerder is aan Mr. Jealousy, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer door de gekozen vervoerder of met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.

3. Verpakkingsmaterialen worden door Mr. Jealousy niet teruggenomen.

4. Aan de leveringsplicht van Mr. Jealousy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mr. Jealousy te leveren Producten voor de eerste keer aan het opgegeven afleveradres van de Koper zijn aangeboden. Daarbij strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

Artikel 6. Leveringstermijnen 

1. Indien Mr. Jealousy een termijn voor levering van Producten heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Mr. Jealousy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mr. Jealousy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mr. Jealousy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Mr. Jealousy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mr. Jealousy zijn verstrekt, heeft Mr. Jealousy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Het is Mr. Jealousy toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden. 

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingsrecht 

1. Alle door Mr. Jealousy op haar website aangeboden Producten worden op maat gemaakt voor de Koper. Op maat gemaakte Producten en Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Onder maatwerk wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: (a) Producten waarvoor de Koper een specifieke maat heeft opgegeven en (b) producten die in een bepaalde door de Koper gekozen kleur worden geleverd. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij ieder Product op de website worden vermeld door Mr. Jealousy. 

2. Maatwerk kan in geen geval worden geretourneerd, tenzij sprake is van een ondeugdelijk Product. Maatwerk is uitdrukkelijk van het recht op herroeping en de zichttermijn uitgesloten, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel. 

3. Indien de Koper een fout heeft gemaakt bij het opmeten van de maten of indien de Koper een verkeerde maat heeft opgegeven, heeft de Koper geen recht op herroeping van de Overeenkomst, noch op een vervangend Product, noch op schadevergoeding. Fouten in metingen of opgegeven maten komen altijd voor rekening van de Koper. 

Artikel 8. Garantie en reclamatie 

1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Mr. Jealousy dat de door haar geleverde Producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

2. Mr. Jealousy is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

3. Koper is verplicht de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dient Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mr. Jealousy) deze gebreken binnen 5 dagen schriftelijk te melden aan Mr. Jealousy.

4. Indien de klacht van Koper door Mr. Jealousy gegrond worden bevonden, zal Mr. Jealousy naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mr. Jealousy en mitsdien de hoogte van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Producten, dan wel (naar keuze van Mr. Jealousy) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mr. Jealousy gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mr. Jealousy voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Mr. Jealousy verleent geen garantie indien: 

- en zolang Koper jegens Mr. Jealousy in gebreke verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Mr. Jealousy;

- Koper de geleverde Producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;

- de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mr. Jealousy, onderhouds- en/of gebruiksaanwijzing in of op de verpakking zijn behandeld of in niet volgens de montagehandleiding zijn geïnstalleerd.

5. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Mr. Jealousy te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

6. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Mr. Jealousy aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. 

Artikel 9. Online betaling en factuur

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van de Producten door volledige vooruitbetaling in één keer op een door Mr. Jealousy op haar website aangeboden betaalwijzen (iDeal). De Koper ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Mr. Jealousy per mail. Mr. Jealousy is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden aan het door de Koper opgegeven e-mailadres. 

Artikel 10. Overmacht 

1. Mr. Jealousy is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, pandemie of epidemie, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mr. Jealousy alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Mr. Jealousy behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mr. Jealousy gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Mr. Jealousy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle door Mr. Jealousy gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Koper. 

Artikel 12. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Mr. Jealousy is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Mr. Jealousy zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Koper bekend maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.